Refund Policy

ENGLISH

Return policy

ROMÂNĂ

Politica de returnãri

We are dedicated to offering reliable products and services to our clients and this is the reason we accept returns and refunds in certain situations.

Suntem dedicaţi pentru a oferi produse și servicii de încredere clienților noștri și acesta este motivul pentru care acceptãm  retururi și rambursãri în anumite situații.

In case you receive a product that is damaged, please send us an email or call us and we will try to look into your issue. We offer free exchanges for the damaged products (as long as we are getting the product back in the same condition it was received by the customer). We will provide instructions to send the product back to us and we will inform you in case we find your request genuine and legit. We do not accept used products. Once you use the product, we will not offer returns. It also must be in the original packaging.

În cazul în care primiți un produs care este deteriorat, vă rugăm să ne trimiteți un e-mail sau sã ne contactaţi telefonic și vom încerca să rezolvam problema. Schimbãm în mod gratuit produsele deteriorate (sub condiţia primirii înapoi a produsului în aceeaşi stare în care a fost recepţionat de client. Vã vom furniza instrucțiuni pentru a ne trimite produsul înapoi și vă vom informa în cazul în care vom găsi cererea dumneavoastră reală și legitimã. Nu acceptãm produse folosite. O datã ce produsul a fost folosit, nu acceptãm returul. De asemenea produsul trebuie sã fie ambalat în pachetul original.

In case we find your request genuine and legit, we will inform you and send the products which replace those damaged. In certain cases, we also offer refunds (in case it is not possible for us to change the products).

In cazul în care vom considera solicitarea dumneavoastrã realã şi legitimã, vă vom informa și trimite produsele care le înlocuiesc pe cele defecte. În anumite cazuri, de asemenea, oferim rambursãri (în cazul în care nu exita posibilitatea de a vã înlocui produsele).

The buyer is entitled to return a product or to relinquish a service, within 14 calendar days, without invoking any reason whatsoever and without incurring costs other than those relating to delivery.

Cumpãrãtorul are dreptul sã returneze produsul sau sã renunțe la serviciul prestat, în termen de 14 zile calendaristice, fãrã invocarea niciunui motiv şi fãrã a suporta alte costuri decât cele de livrare.

Thus, according to O.U.G. no 34/2014, the period of return of product or discard service expires within 14 days of :

Astfel, potrivit O.U.G. nr 34/2014, perioada de returnare a unui produs sau de renunțare la un serviciu expiră în termen de 14 zile de la :

·        the day that the buyer becomes aware of the last product – if buyer order through a single order multiple products that will be shipped separately;

·        ziua în care cumpãrãtorul intră în posesia fizică a ultimului produs – în cazul în care acesta comandă printr-o singură comandă produse multiple care vor fi livrate separat;

·        the day that the buyer becomes aware of the last lot or last part – if the product consists of several lots or pieces.

 

·        ziua în care cumpãrãtorul intră în posesia fizică a ultimului lot sau a ultimei piese – în cazul livrării unui produs care constă din mai multe loturi sau piese.

The seller will refund within 14 calendar days from the date of its information to the buyer of the decision of return of the product/service disclaimer. The amount will be refunded as follows :

Vânzãtorul va rambursa suma în maxim 14 zile calendaristice de la data informãrii acestuia de cãtre cumparator asupra deciziei  de returnare a produsului/renunţare la serviciu. Suma va fi rambursatã dupã cum urmeazã :

·        for orders paid online with card –refund in the account from which the payment was made;

·        pentru comenzile achitate online cu card  – restituire în contul din care a fost efectuatã plata;

·        for orders paid with OP/refund/iTransfer/credit card – by bank transfer;

·        pentru comenzile achitate cu OP/ramburs/iTransfer/ card bancar – prin virament bancar;

·        for orders paid by consumer credit –cancel/recalculate contract rates.

·        pentru comenzile achitate prin credit de consum – anulare/recalculare contract rate.

The seller will be able to postpone repayment until the receipt of the products or back up to the receipt of evidence that products were sent, in case the seller has not been offered to recover the products himself.

Vânzãtorul va putea amâna rambursarea sumei pânã la momentul primirii înapoi a produselor vândute sau pânã la primirea unei dovezi conform cãreia acestea au fost expediate, în cazul în care nu s-a oferit sã recupereze el însuşi produsele.

If a product and/or service ordered by the buyer cannot be delivered by the seller, the latter will inform the buyer to this effect and will return the buyer's account the equivalent amount of the product and/or service, within a maximum of 7 (seven) days from the date on which the seller acknowledges this fact, or from the date on which the buyer has expressly expressed the intention of cancelling the contract.

In cazul în care un produs şi/sau serviciu comandat de cãtre cumpãrãtor nu poate fi livrat de cãtre vânzãtor, acesta din urmã va informa cumpãrãtorul asupra acestui fapt şi va returna în contul cumpãrãtorului contravaloarea produsului şi/sau a serviciului, în termen de maxim 7 zile de la data la care vânzãtorul a luat la cunoştinţã acest fapt sau de la data la care cumpãrãtorul şi-a exprimat în mod expres intenţia de reziliere a contractului.

Are exempted from the right of withdrawal from the contract as follows :

Sunt exceptate de la dreptul de retragere din contract următoarele :

·        services contract,  after full provision of the services;

·        contractele de prestări de servicii, după prestarea completă a serviciilor;

·        the supply of products and/or services whose price depends on fluctuations in the financial market that the seller cannot control and which may take place during the period of withdrawal;

·        furnizarea de produse şi/sau servicii al căror preţ depinde de fluctuaţiile de pe piaţa financiară pe care vânzãtorul nu le poate controla şi care pot avea loc pe parcursul perioadei de retragere;

·        the supply of products made after specifications submitted by the buyer or clearly personalised;

·        furnizarea de produse confecţionate după specificaţiile prezentate de cumpãrãtor sau personalizate;

·        the supply of goods which are liable to deteriorate or expire rapidly;

 

·        furnizarea de produse care sunt susceptibile a se deteriora sau a expira rapid;

·        supply of sealed goods that can not return due to health protection or hygiene reasons and which have been unsealed by the buyer;

·        furnizarea de produse sigilate care nu pot fi returnate din motive de protecţie a sănătăţii sau din motive de igienă şi care au fost desigilate de cumpãrãtor;

·        the supply of goods which are, after delivery, according to their nature, inseparably mixed with other items;

·        furnizarea de produse care sunt, după livrare, potrivit naturii acestora, inseparabil amestecate cu alte elemente;

·        contracts in which the buyer specifically request the Seller  to come to his home in order to carry out urgent repairs or maintenance;

·        contractele în care cumpãrãtorul a solicitat în mod special vânzãtorului să se deplaseze la domiciliul său pentru a efectua lucrări urgente de reparaţie sau de întreţinere;

·        the supply of sealed audio or video recordings or software computer  which were unsealed after delivery;

·        furnizarea de înregistrări audio sau video sau de programe informatice sigilate care au fost desigilate după livrare;

The period of return provided by O.G. no.34/2014 shall not apply to the commercial transactions concluded by Adrian Sistem with professionals, in these cases we apply the commercial terms negotiated through contracts signed with them. Under the law, the term "professional" is the individual or legal person, public or private, acting in his commercial, industrial, production, artisanal or professional in order to operate a businesses.

Termenul de returnare prevãzut de O.G. nr.34/2014 nu se aplicã în tranzacţiile comerciale încheiate de Adrian Sistem cu profesioniştii, în aceste cazuri urmând a se aplica condiţiile comerciale negociate prin contractele încheiate cu aceştia. In accepţiunea legii, termenul "profesionist" este persoana fizicã sau juridicã, publicã sau privatã,  care acţionează în cadrul activităţii sale comerciale, industriale sau de producţie, artizanale ori liberale în scopul exploatãrii unei întreprinderi.

Intellectual Property Rights

Drepturi de proprietate intelectualã

Adrian Sistem and/or its licensors own all the intellectual property rights and material contained on this website, and all such rights are reserved.

Adrian Sistem și/sau licenţiatorii săi dețin toate drepturile de proprietate intelectualã și materialele continute pe acest website, iar toate aceste drepturi sunt rezervate.

You are granted a limited license, subject to the restrictions provided in these Terms and Conditions, only for the purpose of viewing the material and products contained on this website.

Vi se acordă o licență limitată, sub rezerva restricțiilor prevăzute în acești Termeni și Condiții, numai în scopul vizionării materialului și a produselor conținute pe acest site.