Privacy policy

ENGLISH

 

The privacy policy

S.C. ADRIAN SISTEM S.R.L., ("Adrian Sistem") is registered in the register of processing of personal data under the number 0026544

ROMÂNĂ

 

Politica de confidenţialitate

S.C. ADRIAN SISTEM S.R.L., ("Adrian Sistem") este înregistratã în Registrul de evidenţã a prelucrãrilor de date cu caracter personal sub numarul 0026544

According to the Law no.677/2001 for the protection of individuals with regard to the processing of personal data and the free movement of such data, amended and completed, Adrian Sistem is obligated to manage safely and only for specified purposes the personal data which you provide to us, about yourself.

Conform cerinţelor Legii nr.677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificatã si completatã, Adrian Sistem are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţã şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastrã.

The purpose of collecting data is : inform users / clients regarding their account status on Adrian Sistem, inform users / clients regarding the orders’ progress and status, assessment products and services, commercial activities, to promote products and services, marketing, advertising, media, administration, development, market research, statistics, tracking and monitoring of sales and consumer behavior.

Scopul colectãrii datelor este : informarea utilizatorilor / clienţilor privind situaţia contului lor de pe Adrian Sistem, informarea utilizatorilor/clienţilor privind evoluţia şi starea comenzilor, evaluarea produselor şi a serviciilor oferite, activitãţi comerciale, de promovare a produselor şi serviciilor, de marketing, de publicitate, de media, administrative, de dezvoltare, de cercetare de piaţã, de statisticã, de urmãrire şi monitorizare a vânzãrilor şi comportamentul consumatorului.

By filling your data in the create account form and/or in the order form you unconditionally accept the inclusion of your personal data in our sistem database, and you agree expressly and unambiguously that all these personal data to be stored, used and processed, unlimited territorial and perpetual, by Adrian Sistem, its affiliates and collaborators for their conduct and / or fulfillment by Adrian Sistem, its affiliates and collaborators, of such activities, but not limited to those) : commercial activities, to promote products and services, marketing, advertising, media, administration, development, market research, statistics, tracking and monitoring of sales and consumer behavior. You agree expressly and unequivocally that such personal data may be transferred (leased) by Adrian Sistem to its affiliates as well as other entities in the country or abroad.

Prin completarea datelor dvs. în formularul de creare de cont şi/sau de comandã, acceptaţi necondiţionat includerea datelor  personale în baza noastrã de date şi vã daţi acordul expres şi neechivoc ca toate aceste date personale sã fie stocate, utilizate şi prelucrate nelimitat teritorial şi temporal de cãtre Adrian Sistem, afiliaţii şi colaboratorii acestora, pentru desfãşurarea şi/sau derularea de cãtre Adrian Sistem, afiliaţii şi colaboratorii acestora de activitãţi cum ar fi (dar fãrã a se limita la acestea) : activitãţi comerciale, de promovare a produselor şi serviciilor, de marketing, de publicitate, de media, administrative, de dezvoltare, de cercetare de piaţã, de statisticã, de urmãrire şi monitorizare a vânzãrilor şi comportamentul consumatorului. De asemenea, vã daţi acordul expres şi neechivoc ca aceste date personale sã poatã fi transferate (cedate) de cãtre Adrian Sistem atât afiliaţilor sãi precum şi altor entitãţi din ţarã sau strãinãtate.

By reading these Terms and Conditions you acknowledge that we guarantee the following rights : right of information, the right of access to data, the right of intervention, the right of opposition, the right not to be subjected to a individual decision, the right to address the justice in case of violation of rights guaranteed by Law no. 677/2001. You also have the right to oppose to the processing of personal data and to request the total or partial deletion of them.

Prin citirea acestor Termeni şi Condiţii aţi luat la cunoştinţã faptul cã vã garantãm urmãtoarele drepturi : dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenţie, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de se adresa justiţiei în caz de încãlcare a drepturilor garantate de Legea nr.677/2001.Totodata, aveţi dreptul de a vã opune prelucrãrii datelor personale şi de a solicita ştergerea totalã sau parţialã a acestora.

On the basis of a written request, signed and dated, mailed to  ADRIAN SISTEM S.R.L. on Bucharest, Theodor Palldy, no.47, district 3, postal code 032258, Romania, you can exercise, free of charge, the following rights :

Pe baza unei cereri scrise, datate şi semnate, expediate pe adresa S.C. ADRIAN SISTEM S.R.L. din : Bucureşti, bd. Theodor Pallady, nr.47, sector 3, Bucureşti, Romania, 032258, vã puteţi exercita, în mod gratuit, urmãtoarele drepturi :

·        once a year, to confirm that the personal data are processed or not;

·        o datã pe an, sã vi se confirme faptul cã datele personale sunt sau nu prelucrate;

·        to intervene on the data transmitted;

·        sã interveniţi asupra datelor transmise;

·        to oppose the processing of personal data for strong and legitimate reasons, related to their particular situation;

·        sa vã opuneţi prelucrãrii datelor personale pentru motive întemeiate şi legitime, legate de situaţia lor particularã;

·        to request deletion of personal data, with the exception of the situations stipulated by law.

·        sã solicitaţi ştergerea datelor personale, cu excepţia situaţiilor prevãzute de lege.

Adrian Sistem may notify users/clients concerning current tenders via the weekly newsletter, and can send e-cards, gift coupons or other special messages.

Adrian Sistem poate notifica utilizatorii/clienţii privind ofertele curente prin newsletter sãptãmânal, şi poate trimite felicitãri, cupoane cadou sau alte mesaje speciale.

Adrian Sistem does not promote spam. Any user/client has provided email addresses on the website, may request its deletion from the database.

Adrian Sistem nu promoveazã spam-ul. Orice utilizator/client care a furnizat adresa sa de email pe site-ul Adrian Sistem poate solicita ştergerea acesteia din baza noastrã de date.

The information you provide will be used for the purpose for which you have provided, to manage, to support and evaluate our service and security breaches of the law and the terms of our contract.

Informaţiile pe care ni le furnizaţi vor fi utilizate în scopul pentru care le-aţi furnizat, pentru a administra, a sprijini şi a evalua serviciile noastre şi a preîntâmpina încãlcarea securitãţii, a legii şi a termenilor noştri contractuali.

We also can provide your personal data to other companies who are in partnership with us, but only on the basis of a privacy commitment on their part, by which guarantees that this data is kept secure and that the provision of such personal information is done in accordance with the legislation, as follows : providers of marketing services , courier services, payment/banking, telemarketing or other services, other companies that develop joint programs with us on the market to offer our products and services, insurers.

De asemenea, Adrian Sistem poate furniza datele dumneavoastra cu caracter personal altor companii cu care se aflã în relaţii de parteneriat, dar numai în temeiul unui angajament de confidenţialitate din partea acestora, prin care garanteazã cã aceste date sunt pãstrate în siguranţã şi cã furnizarea acestor informaţii personale se face conform legislaţiei în vigoare, dupã cum urmeazã : furnizori de servicii de marketing, curierat, servicii de platã / bancare, telemarketing sau alte servicii, alte companii cu care dezvoltam programe comune de ofertare pe piaţã a produselor şi serviciilor noastre, asiguratori.

Personal data may be provided to the prosecution authority , the police, courts and other authority of the state, on the basis of and within the limits permitted by law and as a result of express requests formulated.

Datele personale pot fi furnizate cãtre Parchet, Poliţie,instanţele judecãtoreşti şi altor organe abilitate ale statului, în baza şi în limitele prevederilor legale şi ca urmare a unor cereri expres formulate.