Cancellation Policy

ENGLISH

Cancellation Policy

General Conditions

ROMÂNĂ

Politica de anulare

Condiţii Generale

We reserve the right to refuse service to anyone for any reason at any time. We also reserve the right to refuse any orders based on our sole discretion.

Ne rezervãm dreptul de a refuza Serviciile pentru oricine, din orice motiv, în orice moment. De asemenea, ne rezervãm dreptul de a refuza orice comenzi, în mod discreţionar, pe propria alegere.

You agree not to reproduce, duplicate, copy, sell, resell or exploit any portion of the Service, use of the Service, or access to the Service or any contact on the website through which the service is provided, without express written permission by us.

Sunteți de acord sã nu reproduceţi, copiaţi, vinde, revinde sau exploata orice parte a Serviciului, utilizarea Serviciului sau accesul la Serviciu sau orice contact de pe website prin care este furnizat Serviciul, fãrã acordul nostru explicit, exprimat în scris.

To purchase a product, a customer must : (i) include the selected product(s) in the “Shopping Bag/Cart” by clicking on the relevant button, (ii) fill in the order details, (iii) select the payment modality and make the payment, (iv) accept the Terms and Conditions and (v) send the order proposal to Adrian Sistem through the website.

Pentru a achiziționa un produs, clientul trebuie sã : (i) să includă produsul/produsele selectat(e) în "Coşul de cumpãrãturi", fãcând clic pe butonul corespunzator, (ii) sã completeze detaliile comenzii, (iii) sã selecteze modalitatea de platã şi sã efectueze plata, (iv) sã accepte Termenii și Condițiile și (v) sã trimită comanda cãtre Adrian Sistem prin intermediul site-ului.

By placing an order you are offering to purchase a product on and subject to the these Terms and Conditions. All orders are subject to availability and confirmation of the order price.

Prin plasarea unei comenzi vã oferiţi sã achiziționaţi un produs și vã supuneţi acestor Termeni şi Condiţii. Toate comenzile vor fi supuse acceptãrii și confirmãrii prețului comenzii.

An order proposal may be refused by Adrian Sistem at its sole discretion, including in case of:

O comandă poate fi refuzată de cãtre Adrian Sistem, la libera sa alegere, inclusiv în caz de:

·        the products are not available;

·        produsele nu sunt disponibile;

·        a reported, or suspected, fraudulent or illegal activities;

·        pentru raportarea ori suspectarea unor activitãţi frauduloase sau ilegale;

·        payment has not be made by the customer or received by Adrian Sistem;

·        plata nu a fost facutã de cãtre cumpãrãtor sau primitã de Adrian Sistem;

·        the customer has not fulfilled his/her obligations deriving from a prior contract executed with Adrian Sistem.

·        clientul nu şi-a îndeplinit obligaţiile derivate dintr-un alt contract încheiat cu Adrian Sistem.

When you place an order, you will receive an acknowledgement e-mail confirming receipt of your order; this email will only be an acknowledgement and will not constitute acceptance of your order. Once payment is made, Adrian Sistem will send you an order confirmation or refusal by email.

Atunci când plasați o comandã, veți primi un e-mail de confirmare care confirmã primirea comenzii; acest e-mail va fi doar o confirmare şi nu va constitui acceptarea comenzii. O datã ce plata este efectuatã, Adrian Sistem va trimite o confirmare a comenzii sau refuzul prin e-mail.

Delivery times shall be communicated to you after your order is confirmed and may vary depending on each specific order or availability. Delivery times are subject to any delays resulting from postal delays or force majeure for which we will not be responsible.

Termenul de livrare va fi comunicat dupã ce comanda este confirmată și poate varia în funcție de fiecare comandã sau disponibilitatea specifică. Termenul de livrare este supus oricãrei întârzieri care rezultã din întârzieri poştale sau forțã majorã, pentru care nu vom fi rãspunzatori.

In case a customer wishes to make changes once the order has been placed, he/she may send us an email or call us directly to explain their requirements. Depending on when the changes are requested as well as the the nature of the changes, you acknowledge and agree that additional fees or price adjustments may be required. You also understand and agree that making changes to an order may have an impact on the time of finalization of the order as well as the ultimate delivery of the order. Adrian Sistem reserves the right to refuse to make changes to an order if the changes are requested once production has already started.

In cazul în care clientul dorește sã modifice comanda dupã ce a fost plasatã, acesta  poate sã ne trimita un e-mail sau sã ne contacteze telefonic, pentru a ne preciza în mod direct cerințele lui. În funcție de momentul în care modificãrile sunt solicitate, precum și de natura acestora, veţi recunoaşte si veţi fi de acord  cã pot fi necesare taxe suplimentare sau ajustãri ale prețurilor. De asemenea, veţi recunoaşte si veţi fi de acord cã modificarea comenzii ar putea influenţa timpul de finalizare a comenzii precum și livrarea finalã a comenzii. Adrian Sistem își rezervă dreptul de a refuza modificãrile la o comandã în cazul în care modificările sunt solicitate dupã ce producția a început.

You agree to provide current, complete and accurate purchase and account information for all purchases made through our website. You agree to promptly update your account and other information, including your email address, delivery address and credit card numbers and expiration dates, so that we can complete your transactions and contact you as needed.

Sunteți de acord sã furnizaţi o comandã   curentã, completã și exactã și informații despre cont pentru toate achizițiile efectuate prin intermediul site-ului nostru. Sunteți de acord să actualizați în mod prompt contul dumneavoastrã și alte informații, inclusiv adresa de e-mail, adresa de livrare, numerele de card de credit și datele de expirare, astfel încât sã putem finaliza tranzacțiile dumneavoastră și sã vã putem contacta, în caz de nevoie.

It is your responsibility to provide us with a correct delivery address. We will not be liable or responsible in any way for for any delivery mistakes or delays due to errors in the address made by you.

Este responsabilitatea dumneavoastră sã ne furnizaţi o adresă de livrare corectă. Nu vom fi răspunzători în niciun fel pentru orice greșeli de livrare sau întârzieri din cauza erorilor de adresã datorate dumneavoastra.

The risk of loss of or damage to the products shall pass to the customer when the customer (or a third party indicated by the customer and other than the carrier) has acquired the physical possession of the products.

Riscul de pierdere sau deteriorare a produselor va trece la client de la momentul în care clientul (sau o terţã-parte indicată de către client, altul decât transportatorul) a dobândit posesia fizică a produselor.

We regularly verify that prices of the products displayed on the website are correct; however, we cannot guarantee the absence of errors. In the event that an error in the pricing of a product is detected, Adrian Sistem shall refuse the order and offer you the opportunity to purchase the product at the correct price. If the error is detected after the order has been accepted, Adrian Sistem will also offer you the opportunity to cancel the order.

Verificăm în mod regulat cã prețurile produselor afișate pe site sunt corecte; cu toate acestea, nu putem garanta absența erorilor. În cazul în care o eroare în stabilirea prețului unui produs este detectatã, Adrian Sistem va refuza comanda și  va oferi clientului posibilitatea de a cumpăra produsul la prețul corect. Dacă eroarea este detectată după ce comanda a fost acceptatã, Adrian Sistem va oferi, de asemenea, posibilitatea de a anulare a comenzii.

If a product and/or service ordered by the buyer cannot be delivered by the seller, the latter will inform the buyer to this effect and will return the buyer's account the equivalent amount of the product and/or service, within a maximum of 7 (seven) days from the date on which the seller acknowledges this fact, or from the date on which the buyer has expressly expressed the intention of cancelling the contract.

In cazul în care un produs şi/sau serviciu comandat de cãtre cumpãrãtor nu poate fi livrat de cãtre vânzãtor, acesta din urmã va informa cumpãrãtorul asupra acestui fapt şi va returna în contul cumpãrãtorului contravaloarea produsului şi/sau a serviciului, în termen de maxim 7 zile de la data la care vânzãtorul a luat la cunoştinţã acest fapt sau de la data la care cumpãrãtorul şi-a exprimat în mod expres intenţia de reziliere a contractului.