Terms and conditions

Terms and Conditions of Use

Termeni si conditii de utilizare

Last updated: 24.11.2016

Ultima actualizare: 24.11.2016

Introduction

Introducere

Welcome to www.gabrielaseres.com website, the official website of ADRIAN SISTEM S.R.L., a company organized under the laws of Romania, with registered address at Theodor Pallady Boulevard, no.47, district 3, Bucharest, Romania, postal code 032258, C.U.I RO-3378630, registered at the Chamber of Commerce with number J40/26165/1992 ("Adrian Sistem"), through which we offer our online products and services.

Bine ati venit pe website-ul www.gabrielaseres.com, siteul oficial al S.C. ADRIAN SISTEM S.R.L., o companie înfiinţatã sub jurisdicţia legilor din România, având sediul social la adresa din Bd. Theodor Pallady, nr.47, sector 3, Bucureşti, Romania, cod postal 032258, C.U.I RO-337863, înregistratã la Registrul Comerţului sub nr J40/26165/1992 ("Adrian Sistem"), prin intermediul cãruia oferim online produsele şi serviciile noastre.

By visiting our website and/or purchasing something from us, you agree to be bound by the following terms and conditions of use (“Terms and Conditions”), including those additional terms and conditions and policies referenced herein, such as our Privacy Policy, Personal Data, Guarantees, and/or available by hyperlink. These Terms apply to all users of the website, including without limitation: users who are browsers, vendors, customers, merchants, and/ or contributors of content. Please read these terms and conditions of use carefully. If you disagree with any part of these terms and conditions, please do not use our website.

Prin vizitarea website-ului nostru sau prin cumpãrarea oricãruia dintre produsele noastre, vã supuneţi termenilor şi condiţiilor de utilizare jos menţionate (“Termeni şi Condiţii”), inclusiv acelor termeni, condiţii sau politici suplimentare menţionate aici, cum ar fi politica de confidenţialitate, date personale, garanţii, etc, sau disponibile prin hyperlink. Aceste condiţii se aplicã tuturor utilizatorilor website-ului, incluzând, fără limitare: browsere, furnizori, clienți, comercianți și/ sau colaboratori de conținut. Vã rugãm sã citiţi Termenii şi Condiţiile de utilizare cu atenţie. Dacã nu sunteţi de acord cu oricare parte a acestor Termeni şi Condiţii, vã rugãm sã nu utilizaţi website-ul.

The terms "Adrian Sistem", "us", "we" or "our" refers to the owner of the website which is Adrian Sistem S.R.L. The term "you", "user" or "customer" refers to the user or viewer of our website.

Termenii “Adrian Sistem”, "noi", "nouã", "noastrã" se referã la proprietarul website-ului, care este Adrian Sistem S.R.L. Termenul "tu", "utilizator", "dumneavoastrã" sau "client" se referã la utilizatorul sau vizitatorul website-ului nostru.

Changes of the Terms and Conditions

Modificãri ale Termenilor şi Condiţiilor

We reserve the right to update, change or replace any part of these Terms and Conditions at any time without prior notification to you. Updated terms will apply form the moment they are published online on this website. The most current version of the Terms and Conditions will always be available on this website. The terms in place at the moment of acceptance of your order shall apply until your order is finalized. It is your responsibility to check this page periodically for changes. Your continued use of or access to the website following the posting of any changes constitutes acceptance of those changes.

Ne rezervãm dreptul de a actualiza, modifica sau înlocui orice parte a acestor Termeni şi Condiţii, oricând, fãrã înştiinţare prealabilã. Noii Termeni şi Condiţii se vor aplica de la momentul apariţiei online pe website. Cea mai recentã versiune a Termenilor şi Condiţiilor va fi în permanenţã disponibilã pe website. Termenii şi Condiţiile în vigoare la momentul acceptãrii comenzii se aplicã pânã la finalizarea comenzii. Este responsabilitatea dumneavoastrã de a verifica modificãrile din aceastã paginã, în mod periodic. Utilizarea continuã sau accesul la website dupã afișarea oricãror modificãri constituie acceptarea acestor modificari.

In the case of a volume of unusually high traffic originated from a network of internet, Adrian Sistem reserves the right to require users to manually type codes captcha validation in order to protect information from the website.

In cazul unui volum de trafic neobişnuit de mare provenit din partea unei reţele de internet, Adrian Sistem îşi rezervã dreptul de a cere utilizatorilor introducerea manualã a codurilor de validare de tip captcha, în vederea protejãrii informaţiei din cadrul website-ului.

Copyright notice

Notificare drepturi de autor

© 2018 Gabriela Seres. All Right Reserved.

© 2018 Gabriela Seres. Toate drepturile rezervate.

© 2018 Adrian Sistem, S.R.L. All Right Reserved.

© 2018 Adrian Sistem, S.R.L. Toate drepturile rezervate.

Trademarks

Mãrci comerciale

The "Gabriela Seres" and "Adrian Sistem" names and logos are trademarks of Adrian Sistem SRL. The names and logos of other companies and products mentioned on our website may be the trademarks of their respective owners.

Numele si logo-urile "Gabriela Seres" şi "Adrian Sistem" sunt mărci înregistrate ale S.C. Adrian Sistem S.R.L. Numele și logo-urile altor companii şi produse menţionate pe website-ul nostru pot fi mãrci comerciale ale proprietarilor respectivi.

Eligibility and use of online shop

Eligibilitatea şi utilizarea magazinului online

A user is not eligible to access our website if he/she :

Nu este eligibil pentru accesul pe website utilizatorul care :

· Is unable or unwilling to accept these Terms and Conditions.

· Nu poate sau nu doreşte sã accepte Termenii şi Condiţiile.

· Is under the age of 18.

· Are vârsta sub 18 ani.

· Has been suspended by our moderators.

· A fost suspendat de cãtre administratorii noştri.

Any individual who is over 16 years of age but less than 18, may gain access to various web-pages on our website and may place orders only with the consent and under the guidance of their legal guardian.

Orice persoană care are vârsta de peste 16 ani, dar mai mică de 18, poate avea acces la diverse pagini ale website-ul nostru și poate plasa comenzi numai cu acordul și sub îndrumarea tutorelui legal.

As a user, you agree that while you are using the website, you will :

Ca utilizator al website-ului, veţi fi de acord ca prin utilizarea acestuia :

· Not violate or break any law, third-party rights or policies.

· Sã nu încalcaţi sau nesocotiţi orice lege, drepturi sau politici ale unor terţe-pãrţi.

· Not fail to pay for products that you have ordered.

· Sã nu refuzaţi plata produselor comandate.

· Not use our products for any illegal or unauthorized purpose nor may you, in the use of the Service, violate any laws in your jurisdiction (including but not limited to copyright laws).

· Sã nu utilizaţi produsele noastre pentru orice scop ilegal sau neautorizat, şi nici nu veţi putea, în utilizarea Serviciului, încãlca legile din jurisdicţia dumneavoastrã (inclusiv dar fãrã a se limita la legile privind drepturile de autor).

· Not post spam or send bulk emails, unwanted chain letters or any pyramid schemes.

· Sã nu postaţi spam sau trimite email-uri în vrac, scrisori în lanț nedorite sau orice scheme piramidale.

· Not transmit any worms or viruses or any code of a destructive nature or anything that may harm Adrian Sistem, gabrielaseres.com as a website or any of its users.

· Sã nu transmiteţi viruşi sau coduri de naturã distructivã sau orice altceva care ar putea afecta Adrian Sistem, gabrielaseres.com, ca website sau pe oricare dintre utilizatorii sãi.

· Not post or communicate offensive, misleading, inaccurate or false information (personal or otherwise).

· Sã nu posteze sau comunice informaţii ofensatoare, înşelãtoare, inexacte sau false (personale sau ale altora).

· Not copy gabrielaseres.com content to display along with listings from other sites/use any part of our site into another site without our written consent.

· Sã nu copieze conţinutul gabrielaseres.com pentru al afişa împreunã cu înregistrãrile de pe alte site-uri/sã foloseascã orice parte a site-ului nostru pentru un alt site, fãrã aprobarea noastrã scrisa.

· Not attempt to modify, change, disassemble or reverse engineer any software used by this website.

· Sã nu încerce modificarea, schimbarea, dezasamblarea sau anularea funcţionãrii oricãrui soft utilizat de acest website.

· Not copy or change rights or any other content from gabrielaseres.com copyrights/trademarks.

· Sã nu copieze or modifice drepturi sau orice alt tip de conţinut de pe gabrielaseres.com/drepturi de autor/mãrci comerciale.

· Not collect other users’ information, including, but not limited, to : email addresses, phone, name, without our consent.

· Sã nu colecteze informaţiile altor utilizatori incluzând, dar fãrã a se limita la : adresa de email, telefon, nume, fãrã aprobarea noastrã.

A breach or violation of any of the Terms will result in an immediate termination of your Services, including your orders.

Incãlcarea sau nesocotirea oricãruia dintre Termeni şi Condiţii va avea ca rezultat rezilierea imediatã a Serviciilor, inclusiv a comenzilor dumneavoastrã.

General Conditions

Condiţii Generale

We reserve the right to refuse service to anyone for any reason at any time. We also reserve the right to refuse any orders based on our sole discretion.

Ne rezervãm dreptul de a refuza Serviciile pentru oricine, din orice motiv, în orice moment. De asemenea, ne rezervãm dreptul de a refuza orice comenzi, în mod discreţionar, pe propria alegere.

You agree not to reproduce, duplicate, copy, sell, resell or exploit any portion of the Service, use of the Service, or access to the Service or any contact on the website through which the service is provided, without express written permission by us.

Sunteți de acord sã nu reproduceţi, copiaţi, vinde, revinde sau exploata orice parte a Serviciului, utilizarea Serviciului sau accesul la Serviciu sau orice contact de pe website prin care este furnizat Serviciul, fãrã acordul nostru explicit, exprimat în scris.

To purchase a product, a customer must : (i) include the selected product(s) in the “Shopping Bag/Cart” by clicking on the relevant button, (ii) fill in the order details, (iii) select the payment modality and make the payment, (iv) accept the Terms and Conditions and (v) send the order proposal to Adrian Sistem through the website.

Pentru a achiziționa un produs, clientul trebuie sã : (i) să includă produsul/produsele selectat(e) în "Coşul de cumpãrãturi", fãcând clic pe butonul corespunzator, (ii) sã completeze detaliile comenzii, (iii) sã selecteze modalitatea de platã şi sã efectueze plata, (iv) sã accepte Termenii și Condițiile și (v) sã trimită comanda cãtre Adrian Sistem prin intermediul site-ului.

By placing an order you are offering to purchase a product on and subject to the these Terms and Conditions. All orders are subject to availability and confirmation of the order price.

Prin plasarea unei comenzi vã oferiţi sã achiziționaţi un produs și vã supuneţi acestor Termeni şi Condiţii. Toate comenzile vor fi supuse acceptãrii și confirmãrii prețului comenzii.

An order proposal may be refused by Adrian Sistem at its sole discretion, including in case of:

O comandă poate fi refuzată de cãtre Adrian Sistem, la libera sa alegere, inclusiv în caz de:

· the products are not available;

· produsele nu sunt disponibile;

· a reported, or suspected, fraudulent or illegal activities;

· pentru raportarea ori suspectarea unor activitãţi frauduloase sau ilegale;

· payment has not be made by the customer or received by Adrian Sistem;

· plata nu a fost facutã de cãtre cumpãrãtor sau primitã de Adrian Sistem;

· the customer has not fulfilled his/her obligations deriving from a prior contract executed with Adrian Sistem.

· clientul nu şi-a îndeplinit obligaţiile derivate dintr-un alt contract încheiat cu Adrian Sistem.

When you place an order, you will receive an acknowledgement e-mail confirming receipt of your order; this email will only be an acknowledgement and will not constitute acceptance of your order. Once payment is made, Adrian Sistem will send you an order confirmation or refusal by email.

Atunci când plasați o comandã, veți primi un e-mail de confirmare care confirmã primirea comenzii; acest e-mail va fi doar o confirmare şi nu va constitui acceptarea comenzii. O datã ce plata este efectuatã, Adrian Sistem va trimite o confirmare a comenzii sau refuzul prin e-mail.

Delivery times shall be communicated to you after your order is confirmed and may vary depending on each specific order or availability. Delivery times are subject to any delays resulting from postal delays or force majeure for which we will not be responsible.

Termenul de livrare va fi comunicat dupã ce comanda este confirmată și poate varia în funcție de fiecare comandã sau disponibilitatea specifică. Termenul de livrare este supus oricãrei întârzieri care rezultã din întârzieri poştale sau forțã majorã, pentru care nu vom fi rãspunzatori.

In case a customer wishes to make changes once the order has been placed, he/she may send us an email or call us directly to explain their requirements. Depending on when the changes are requested as well as the the nature of the changes, you acknowledge and agree that additional fees or price adjustments may be required. You also understand and agree that making changes to an order may have an impact on the time of finalization of the order as well as the ultimate delivery of the order. Adrian Sistem reserves the right to refuse to make changes to an order if the changes are requested once production has already started.

In cazul în care clientul dorește sã modifice comanda dupã ce a fost plasatã, acesta poate sã ne trimita un e-mail sau sã ne contacteze telefonic, pentru a ne preciza în mod direct cerințele lui. În funcție de momentul în care modificãrile sunt solicitate, precum și de natura acestora, veţi recunoaşte si veţi fi de acord cã pot fi necesare taxe suplimentare sau ajustãri ale prețurilor. De asemenea, veţi recunoaşte si veţi fi de acord cã modificarea comenzii ar putea influenţa timpul de finalizare a comenzii precum și livrarea finalã a comenzii. Adrian Sistem își rezervă dreptul de a refuza modificãrile la o comandã în cazul în care modificările sunt solicitate dupã ce producția a început.

You agree to provide current, complete and accurate purchase and account information for all purchases made through our website. You agree to promptly update your account and other information, including your email address, delivery address and credit card numbers and expiration dates, so that we can complete your transactions and contact you as needed.

Sunteți de acord sã furnizaţi o comandã curentã, completã și exactã și informații despre cont pentru toate achizițiile efectuate prin intermediul site-ului nostru. Sunteți de acord să actualizați în mod prompt contul dumneavoastrã și alte informații, inclusiv adresa de e-mail, adresa de livrare, numerele de card de credit și datele de expirare, astfel încât sã putem finaliza tranzacțiile dumneavoastră și sã vã putem contacta, în caz de nevoie.

It is your responsibility to provide us with a correct delivery address. We will not be liable or responsible in any way for for any delivery mistakes or delays due to errors in the address made by you.

Este responsabilitatea dumneavoastră sã ne furnizaţi o adresă de livrare corectă. Nu vom fi răspunzători în niciun fel pentru orice greșeli de livrare sau întârzieri din cauza erorilor de adresã datorate dumneavoastra.

The risk of loss of or damage to the products shall pass to the customer when the customer (or a third party indicated by the customer and other than the carrier) has acquired the physical possession of the products.

Riscul de pierdere sau deteriorare a produselor va trece la client de la momentul în care clientul (sau o terţã-parte indicată de către client, altul decât transportatorul) a dobândit posesia fizică a produselor.

Pricing

Stabilirea preţului

The prices of products are indicated on the website in Euros/Lei (RON) and are inclusive of all applicable taxes and charges. Delivery related costs shall be added to the price of the products and are indicated separately on the order form.

Prețurile produselor sunt indicate pe site în euro/lei (RON) şi include toate taxele și tarifele aplicabile. Costurile legate de livrare se adaugă la prețul produselor și sunt indicate separat pe formularul de comandă.

Prices for our products are subject to change without notice.

Preţurile produselor noastre pot fi modificate fãrã notificare.

We regularly verify that prices of the products displayed on the website are correct; however, we cannot guarantee the absence of errors. In the event that an error in the pricing of a product is detected, Adrian Sistem shall refuse the order and offer you the opportunity to purchase the product at the correct price. If the error is detected after the order has been accepted, Adrian Sistem will also offer you the opportunity to cancel the order.

Verificăm în mod regulat cã prețurile produselor afișate pe site sunt corecte; cu toate acestea, nu putem garanta absența erorilor. În cazul în care o eroare în stabilirea prețului unui produs este detectatã, Adrian Sistem va refuza comanda și va oferi clientului posibilitatea de a cumpăra produsul la prețul corect. Dacă eroarea este detectată după ce comanda a fost acceptatã, Adrian Sistem va oferi, de asemenea, posibilitatea de a anulare a comenzii.

Adrian Sistem shall not be held responsible for any additional costs you may incur for the Services rendered, including but not limited to : commissions for the monetary conversion or transfer fees applied by your bank, Paypal or any other intermediary you may use to make payment transfers.

Adrian Sistem nu va putea fi considerat responsabil pentru orice costuri suplimentare pe care le veţi suporta pentru Serviciile prestate, inclusiv, dar fără a se limita la : comisioane pentru taxele de conversie sau de transfer monetar aplicate de către bancă, Paypal sau orice alt intermediar utilizat pentru efectuarea transferurilor de plată.

We reserve the right at any time to modify or discontinue the Service (or any part or content thereof) without notice at any time.

Ne rezervăm dreptul, în orice moment, de a modifica sau întrerupe Serviciul (sau orice parte sau conținutul acestuia), fără notificare, în orice moment.

We shall not be liable to you or to any third-party for any modification, price change, suspension or discontinuance of the Service.

Nu vom fi răspunzători față de dumneavoastră sau faţã de orice terță- parte pentru orice modificare, schimbare de preț, suspendare sau întrerupere a Serviciului.

Payment

Plãţi

Payment of the price of the products included in your order and the relevant delivery charges can be paid by bank transfer, PayPal, SKRILL or BitPay (BITCOIN).

Plata prețului produselor incluse în comanda dumneavoastră și taxele de livrare relevante pot fi plătite prin transfer bancar, PayPal, SKRILL sau BitPay (Bitcoin).

All payments must be made in advance and no orders will be executed until payment is made.

Toate plãţile trebuie efectuate în avans şi nicio comanda nu va fi executatã pânã ce plata nu este facutã.

Payments made by bank transfer shall be made to the following IBAN code: […….]. All costs and expenses (including bank charges) associated with the bank transfer applied, as the case may be, to you, by the bank, shall be borne by you. Payment via bank transfer shall be due within and not later than 7 (seven) working days from the date of the order confirmation.

Plățile efectuate prin virament bancar se vor face în următorul cont IBAN: [. ......]. Toate costurile și cheltuielile (inclusiv taxele bancare) asociate transferului bancar, după caz, vor fi suportate de dumneavoastrã. Plata prin transfer bancar devine scadentă în termen de 7 (șapte) zile lucrătoare de la data confirmării comenzii.

SHOPIFY

SHOPIFY

Our store is hosted on Shopify Inc. They provide us with the online e-commerce platform that allows us to sell our products and services to you.

Magazinul nostru este găzduit pe Shopify Inc. Acesta ne oferă platforma de comerţ electronic online care ne permite să vindem produsele şi serviciile noastre cãtre tine.

Your data is stored through Shopify’s data storage, databases and the general Shopify application. They store your data on a secure server behind a firewall.

Datele tale sunt stocate prin Shopify stocare date, baze de date şi aplicarea generală Shopify. Acesta stocheazã datele pe un server securizat în spatele unui firewall.

If you choose a direct payment gateway to complete your purchase, then Shopify stores your credit card data. It is encrypted through the Payment Card Industry Data Security Standard (PCI-DSS). Your purchase transaction data is stored only as long as is necessary to complete your purchase transaction. After that is complete, your purchase transaction information is deleted.

Dacă alegeţi un gateway de plată directă pentru a finaliza achiziţia, atunci Shopify stochează datele de pe cardul de credit. Acesta este criptat prin "Payment Card Industry Data Security Standard" (PCI-DSS). (PCI-DSS). Datele tranzacţiei de achiziţie sunt stocate doar atâta timp cât este necesar pentru a finaliza tranzacţia de cumpărare. După finalizare, informaţia privitoare la tranzacţia de achiziţie se şterge.

All direct payment gateways adhere to the standards set by PCI-DSS as managed by the PCI Security Standards Council, which is a joint effort of brands like Visa, MasterCard, American Express and Discover.

Toate gateway-urile de plată directă aderă la standardele stabilite de PCI-DSS ca fiind gestionate de Consiliul standardelor de securitate PCI, care este un efort comun de branduri precum Visa, MasterCard, American Express si Discover.

PCI-DSS requirements help ensure the secure handling of credit card information by our store and its service providers.

Cerinţele de PCI-DSS asigurã manipularea sigură a informaţiilor de pe cardurile de credit de cãtre magazinul nostru şi furnizorii săi de servicii.

For more insight, you may also read Shopify’s Terms of Service

Pentru mai multe informaţii puteţi sã citiţi Termenii Serviciilor Shopify.

Return policy

Politica de returnãri

We are dedicated to offering reliable products and services to our clients and this is the reason we accept returns and refunds in certain situations.

Suntem dedicaţi pentru a oferi produse și servicii de încredere clienților noștri și acesta este motivul pentru care acceptãm retururi și rambursãri în anumite situații.

In case you receive a product that is damaged, please send us an email or call us and we will try to look into your issue. We offer free exchanges for the damaged products (as long as we are getting the product back in the same condition it was received by the customer). We will provide instructions to send the product back to us and we will inform you in case we find your request genuine and legit. We do not accept used products. Once you use the product, we will not offer returns. It also must be in the original packaging.

În cazul în care primiți un produs care este deteriorat, vă rugăm să ne trimiteți un e-mail sau sã ne contactaţi telefonic și vom încerca să rezolvam problema. Schimbãm în mod gratuit produsele deteriorate (sub condiţia primirii înapoi a produsului în aceeaşi stare în care a fost recepţionat de client. Vã vom furniza instrucțiuni pentru a ne trimite produsul înapoi și vă vom informa în cazul în care vom găsi cererea dumneavoastră reală și legitimã. Nu acceptãm produse folosite. O datã ce produsul a fost folosit, nu acceptãm returul. De asemenea produsul trebuie sã fie ambalat în pachetul original.

In case we find your request genuine and legit, we will inform you and send the products which replace those damaged. In certain cases, we also offer refunds (in case it is not possible for us to change the products).

In cazul în care vom considera solicitarea dumneavoastrã realã şi legitimã, vă vom informa și trimite produsele care le înlocuiesc pe cele defecte. În anumite cazuri, de asemenea, oferim rambursãri (în cazul în care nu exita posibilitatea de a vã înlocui produsele).

The buyer is entitled to return a product or to relinquish a service, within 14 calendar days, without invoking any reason whatsoever and without incurring costs other than those relating to delivery.

Cumpãrãtorul are dreptul sã returneze produsul sau sã renunțe la serviciul prestat, în termen de 14 zile calendaristice, fãrã invocarea niciunui motiv şi fãrã a suporta alte costuri decât cele de livrare.

Thus, according to O.U.G. no 34/2014, the period of return of product or discard service expires within 14 days of :

Astfel, potrivit O.U.G. nr 34/2014, perioada de returnare a unui produs sau de renunțare la un serviciu expiră în termen de 14 zile de la :

· the day that the buyer becomes aware of the last product – if buyer order through a single order multiple products that will be shipped separately;

· ziua în care cumpãrãtorul intră în posesia fizică a ultimului produs – în cazul în care acesta comandă printr-o singură comandă produse multiple care vor fi livrate separat;

· the day that the buyer becomes aware of the last lot or last part – if the product consists of several lots or pieces.

· ziua în care cumpãrãtorul intră în posesia fizică a ultimului lot sau a ultimei piese – în cazul livrării unui produs care constă din mai multe loturi sau piese.

The seller will refund within 14 calendar days from the date of its information to the buyer of the decision of return of the product/service disclaimer. The amount will be refunded as follows :

Vânzãtorul va rambursa suma în maxim 14 zile calendaristice de la data informãrii acestuia de cãtre cumparator asupra deciziei de returnare a produsului/renunţare la serviciu. Suma va fi rambursatã dupã cum urmeazã :

· for orders paid online with card –refund in the account from which the payment was made;

· pentru comenzile achitate online cu card – restituire în contul din care a fost efectuatã plata;

· for orders paid with OP/refund/iTransfer/credit card – by bank transfer;

· pentru comenzile achitate cu OP/ramburs/iTransfer/ card bancar – prin virament bancar;

· for orders paid by consumer credit –cancel/recalculate contract rates.

· pentru comenzile achitate prin credit de consum – anulare/recalculare contract rate.

The seller will be able to postpone repayment until the receipt of the products or back up to the receipt of evidence that products were sent, in case the seller has not been offered to recover the products himself.

Vânzãtorul va putea amâna rambursarea sumei pânã la momentul primirii înapoi a produselor vândute sau pânã la primirea unei dovezi conform cãreia acestea au fost expediate, în cazul în care nu s-a oferit sã recupereze el însuşi produsele.

If a product and/or service ordered by the buyer cannot be delivered by the seller, the latter will inform the buyer to this effect and will return the buyer's account the equivalent amount of the product and/or service, within a maximum of 7 (seven) days from the date on which the seller acknowledges this fact, or from the date on which the buyer has expressly expressed the intention of cancelling the contract.

In cazul în care un produs şi/sau serviciu comandat de cãtre cumpãrãtor nu poate fi livrat de cãtre vânzãtor, acesta din urmã va informa cumpãrãtorul asupra acestui fapt şi va returna în contul cumpãrãtorului contravaloarea produsului şi/sau a serviciului, în termen de maxim 7 zile de la data la care vânzãtorul a luat la cunoştinţã acest fapt sau de la data la care cumpãrãtorul şi-a exprimat în mod expres intenţia de reziliere a contractului.

Are exempted from the right of withdrawal from the contract as follows :

Sunt exceptate de la dreptul de retragere din contract următoarele :

· services contract, after full provision of the services;

· contractele de prestări de servicii, după prestarea completă a serviciilor;

· the supply of products and/or services whose price depends on fluctuations in the financial market that the seller cannot control and which may take place during the period of withdrawal;

· furnizarea de produse şi/sau servicii al căror preţ depinde de fluctuaţiile de pe piaţa financiară pe care vânzãtorul nu le poate controla şi care pot avea loc pe parcursul perioadei de retragere;

· the supply of products made after specifications submitted by the buyer or clearly personalised;

· furnizarea de produse confecţionate după specificaţiile prezentate de cumpãrãtor sau personalizate;

· the supply of goods which are liable to deteriorate or expire rapidly;

· furnizarea de produse care sunt susceptibile a se deteriora sau a expira rapid;

· supply of sealed goods that can not return due to health protection or hygiene reasons and which have been unsealed by the buyer;

· furnizarea de produse sigilate care nu pot fi returnate din motive de protecţie a sănătăţii sau din motive de igienă şi care au fost desigilate de cumpãrãtor;

· the supply of goods which are, after delivery, according to their nature, inseparably mixed with other items;

· furnizarea de produse care sunt, după livrare, potrivit naturii acestora, inseparabil amestecate cu alte elemente;

· contracts in which the buyer specifically request the Seller to come to his home in order to carry out urgent repairs or maintenance;

· contractele în care cumpãrãtorul a solicitat în mod special vânzãtorului să se deplaseze la domiciliul său pentru a efectua lucrări urgente de reparaţie sau de întreţinere;

· the supply of sealed audio or video recordings or software computer which were unsealed after delivery;

· furnizarea de înregistrări audio sau video sau de programe informatice sigilate care au fost desigilate după livrare;

The period of return provided by O.G. no.34/2014 shall not apply to the commercial transactions concluded by Adrian Sistem with professionals, in these cases we apply the commercial terms negotiated through contracts signed with them. Under the law, the term "professional" is the individual or legal person, public or private, acting in his commercial, industrial, production, artisanal or professional in order to operate a businesses.

Termenul de returnare prevãzut de O.G. nr.34/2014 nu se aplicã în tranzacţiile comerciale încheiate de Adrian Sistem cu profesioniştii, în aceste cazuri urmând a se aplica condiţiile comerciale negociate prin contractele încheiate cu aceştia. In accepţiunea legii, termenul "profesionist" este persoana fizicã sau juridicã, publicã sau privatã, care acţionează în cadrul activităţii sale comerciale, industriale sau de producţie, artizanale ori liberale în scopul exploatãrii unei întreprinderi.

Intellectual Property Rights

Drepturi de proprietate intelectualã

Adrian Sistem and/or its licensors own all the intellectual property rights and material contained on this website, and all such rights are reserved.

Adrian Sistem și/sau licenţiatorii săi dețin toate drepturile de proprietate intelectualã și materialele continute pe acest website, iar toate aceste drepturi sunt rezervate.

You are granted a limited license, subject to the restrictions provided in these Terms and Conditions, only for the purpose of viewing the material and products contained on this website.

Vi se acordă o licență limitată, sub rezerva restricțiilor prevăzute în acești Termeni și Condiții, numai în scopul vizionării materialului și a produselor conținute pe acest site.

Infringement upon Intellectual Property Rights

Incălcarea drepturilor de proprietate intelectuală

It is Adrian Sistem’s policy to respond to any allegations of intellectual property rights infringement. In case you have found that your intellectual property rights have been violated, notify us/contact us and we'll investigate.

Ţine de politica adoptatã de Adrian Sistem de a răspunde la orice acuzații de încălcare a drepturilor de proprietate intelectuală. In cazul în care aţi constatat că drepturile dumneavoastră de proprietate intelectuală au fost încălcate, notificati-ne / contactați-ne și vom investiga situația.

Content

Conţinut

In case you provide content and information on the website you are giving us a non-exclusive, worldwide, perpetual, irrevocable right to exercise any and all copyright, trademark, publicity, and database rights (but no other rights) you have in the content, in any media existing now or in the future.

În cazul în care furnizaţi conținut și informații pe site, ne oferiti un drept non-exclusiv, universal, perpetuu şi irevocabil de a exercita orice și toate drepturile de autor, mărcile comerciale, de publicitate și de baze de date (dar nu și alte drepturi) pe care le au în conținut, în orice mass-media existentã în prezent sau în viitor.

You acknowledge the fact and agreed that :

Sunteţi în cunoştinţã asupra faptului şi agreaţi cã :

· Adrian Sistem makes no guarantee that content is actually available and present on the website. We have the right, but we are not obligated, to take any necessary action as we see fit in regards to your user content.

· Adrian Sistem nu garanteazã că acest conținut este disponibil și actual pe website. Avem dreptul, dar nu suntem obligaţi, să luam toate măsurile necesare, considerate potrivite pentru conținutul dvs. de utilizator.

· We are not responsible for the deletion of content or failure to save/store any content that was or was not made available on the site itself.

· Nu suntem responsabili pentru ștergerea conținutului sau eșecul de a salva / stoca orice conținut care a fost sau nu a fost pus la dispoziție pe site în mod propriu-zis.

· The content will not infringe any copyright, patent, trademark or other intellectual property right or property right or publicity right or privacy right.

· Conţinutul nu va leza niciun drept de autor, brevet, marcă comercială sau un alt drept de proprietate intelectuală sau dreptul de proprietate sau dreptul de publicitate sau de confidențialitate.

· Will not infringe any law.

· Nu va încãlca nicio lege.

· Defame or be trade libelous.

· Nu va defãima sau nu va fi reclamã înşelãtoare.

· Be obscene/inappropriate or contain any type of child pornography.

· Nu va fi obscen, inadecvat ori sã conţinã orice fel de pornografie infantilã.

· Contain anything linked to acts of terror.

· Nu va conţine nimic direcţionat cãtre acte de terorism.

· Contain false, incomplete or otherwise inaccurate data about yourself or any other user or person.

· Nu va conţine date false, incomplete sau inexacte despre dumneavoastrã, alt utilizator ori altã persoanã.

· Contain viruses or other technology meant to damage or interfere with any system or data, in any way.

· Nu va conţine viruşi sau alte tehnologii menite sã distrugã sau sã interfereze cu oricare sistem sau datã, în oricare fel.

Third party links

Linkuri terţe-pãrţi

The website may include or contain links to third-party websites and tools which we neither monitor nor have any control nor input. Such websites are not affiliated with us. We do not endorse any of the products, policies or content of the websites we link to. We are not responsible for examining or evaluating the content or accuracy and we do not warrant and will not have any liability or responsibility for any third-party materials or websites, or for any other materials, products, or services of third-parties.

Site-ul poate include sau conține link-uri către site-uri terțe părți şi instrumente, pe care nu le putem monitoriza, nici avea vreun drept de control sau de intrare. Aceste site-uri nu sunt afiliate cu noi. Nu susținem niciunul dintre produsele, politicile sau conţinutul site-urilor cãtre care direcţionãm. Nu suntem responsabili pentru analizarea sau evaluarea conținutului sau acurateții și nu garantăm și nu vom avea nicio rãspundere sau responsabilitate pentru materiale niciunei terţe-pãrţi ori site-uri sau pentru orice alte materiale, produse sau servicii ale unor terțe-părți.

We are not liable for any harm or damages related to the purchase or use of goods, services, resources, content, or any other transactions made in connection with any third-party websites or tools. Please review carefully the third-party's policies and practices and make sure you understand them before you engage in any transaction. The use of third-party content and websites is done at your sole discretion and risk. Complaints, claims, concerns, or questions regarding third-party products should be directed to the third-party.

Nu suntem răspunzători pentru niciun prejudiciu sau daune legate de achiziționarea sau utilizarea de bunuri, servicii, resurse, conținut sau orice alte operațiuni efectuate în legătură cu orice site-uri sau instrumente ale unor terțe- pãrţi. Vă rugăm să citiți cu atenție politicile și practicile respectivei terțe-părți și sã vã asigurați că le înțelegeți înainte de a vã angaja în orice tranzacție. Utilizarea conținutului terțelor-pãrţi și site-urilor acestora se face pe raspunderea si riscul dumneavoastrã. Plângerile, reclamațiile, referirile sau întrebările privitoare la produsele terței-pãrţi trebui să fie direcţionate către terța-parte.

Exclusion of warranties

Excluderea garanţiilor

To the maximum extent permitted by law, this website, its contents and services are provided free of charge on an "as is" and "as available" basis. Adrian Sistem provides no warranty or guarantee in connection with this website, its content or services, including, by way of example, that it will always be available, without interruption or errors in functioning, or that it will be safe from malicious programs (such as viruses, bugs, malware or similar), or that it is suitable for any particular purposes, and expressly declines any such warranties.

În măsura permisă de lege, acest site, conținutul și serviciile sale sunt furnizate în mod gratuit "ca atare" şi "aşa cum sunt disponibile". Adrian Sistem nu oferă nicio asigurare sau garanție în legătură cu acest site, conținutul sau serviciile sale, inclusiv, cu titlu de exemplu, că acesta va fi întotdeauna disponibil, fără întreruperi sau erori în funcționare, sau că va fi protejat de programe periculoase (cum ar fi : viruși, bug-uri, malware sau similare), sau că este potrivit pentru orice scopuri particulare, și refuză în mod expres orice astfel de garanții.

Adrian Sistem works to ensure that the information made available through the website is accurate and up to date; however we cannot guarantee the accuracy of such information or that such information is free from errors or omissions and we makes no warranty, and shall have no liability, in respect of the same. Adrian Sistem reserves the right to update and/or correct the contents of the website at any time without notice and without any liability.

Adrian Sistem face efoturi pentru a se asigura că informațiile puse la dispoziție prin intermediul site-ului sunt corecte și actualizate; cu toate acestea, nu putem garanta acuratețea acestor informații sau că aceste informații sunt lipsite de erori sau omisiuni, si nu aducem nicio garanție si nu ne asumam nicio responsabilitate, pentru acealeasi considerente. Adrian Sistem își rezervă dreptul de a actualiza și / sau să corecta conținutul site-ului în orice moment, fără notificare și fără nicio raspundere.

Limitation of Liability

Limitarea rãspunderii

Some countries do not allow all or part of the following limitations or exclusions of liability and, if required by applicable law, the contents of this section may not apply to you :

Anumite țări nu permit toate sau o parte din următoarele limitări sau excluderi de răspundere și, dacă legislația aplicabilã impune, conținutul acestei secțiuni nu se poate aplica :

To the maximum extent permitted by applicable law, Adrian Sistem, our licensors, service providers, suppliers, content providers, advertisers agents, officers, or directors hereby expressly exclude all conditions, warranties and other terms which might otherwise be implied by law and shall not be liable in any way, for any possible damages including, without limitation, to : direct or indirect, special, consequential, punitive or incidental damages, or damages for loss of use, profits, data or other intangibles, damage to goodwill or reputation, or the cost of procurement of substitute goods and services arising or resulting from the use of this website, the services, its contents or related to it, or any linked website or use or inability to use by any party, or in connection with any failure of performance, error, omission, interruption, defect, delay in operation or transmission, computer virus or line or system failure, whether such damages were foreseeable or arise in contract, tort, law or otherwise.

În măsura permisă de legea aplicabilă, Adrian Sistem, licenţiatorii, furnizorii de servicii, furnizorii de produse, furnizori de conținut, agenții de publicitate, ofițeri sau directori, exclud prin prezenta în mod expres toate condițiile, garanțiile și orice alți termeni care ar putea fi implicaţi prin lege și nu vor putea să fie răspunzători în niciun fel, pentru nicio posibilã daunã, inclusiv, dar fără limitare la : daune directe sau indirecte, speciale, pe cale de consecință, punitive sau accidentale, sau daune pentru pierderea dreptului de folosinţã, de profit, date sau alte active necorporale, deteriorarea fondului comercial sau a reputației sau costul cu achiziția bunurilor şi a serviciilor de substituție, care apar sau care rezultă din utilizarea acestui website, a serviciilor, a conținutului acestuia sau legat de acesta, sau de orice alt site direcţionat de acesta, de utilizarea sau imposibilitatea de utilizare de către orice parte, sau în legătură cu orice eșec al performanței, eroare, omisiune, întrerupere, defect, întârziere în operare sau transmitere, virus de calculator, de linie sau cãdere de reţea, indiferent dacă aceste daune au fost previzibile sau apar în contract, delictual, prin efectul legii sau în oricare alt mod.

The article above does not affect Adrian Sistem’s liability for death or personal injury arising from its negligence, fraudulent misrepresentation, misrepresentation as to a fundamental matter or any other liability which cannot be excluded or limited under applicable law.

Clauza de mai sus nu înlaturã răspunderea Adrian Sistem pentru deces sau vătămare corporală care decurge din neglijența sa, denaturare frauduloasă, înșelăciune cu privire la o chestiune fundamentală sau orice altă răspundere care nu poate fi exclusă sau limitată în conformitate cu legislația în vigoare.

Indemnity

Despãgubiri

If permitted under applicable law, you agree to indemnify Adrian Sistem and each of our subsidiaries and affiliates, and their officers, agents, partners and employees, from any loss, liability, claim, or demand, including reasonable attorneys' fees, made by any third-party due to or arising out of your use of the website and the services in violation of these Terms and Conditions and/or arising from a breach of these Terms and Conditions.

In cazul în care legislația aplicabilă permite, veţi fi de acord să despăgubiți, Adrian Sistem și fiecare dintre filialele noastre și afiliatii, responsabilii acestora, agenții, partenerii și angajații, pentru orice pierdere, rãspundere, cereri sau pretenţii, inclusiv pentru onorariile rezonabile ale avocaţiilor, suportate de către orice terță- parte din cauza sau care decurg din utilizarea de cãtre dumneavoastrã a site-ului și a serviciilor cu încălcarea acestor Termeni și Condiții și / sau care rezultă dintr-o încălcare a acestor Termeni și Condiții.

Severability

Disjungere

In the event that any provision of these Terms ands Conditions is determined to be unlawful, void or unenforceable, this provision will be excluded from the Terms and Conditions and replaced by another provision, in the respect of the law; such determination shall not affect the validity and enforceability of any other remaining provisions.

În cazul în care orice prevedere a acestor Termeni şi Condiţii este constatatã ca fiind ilegală, nulă sau inaplicabilă, această prevedere va fi eliminatã din cuprinsul Termenilor şi Condiţiilor, şi va fi înlocuitã cu o altã prevedere, cu respectarea legii; o astfel de determinare nu va afecta valabilitatea și aplicabilitatea celorlate prevederi din Termeni şi Condiţii.

Variation

Diversificare

Adrian Sistem shall have the right in its absolute discretion at any time and without notice to amend, remove or vary the services and/or any page of this website.

Adrian Sistem va avea dreptul în mod discreţionar ca, în orice moment și fără notificare, să modifice, să elimine sau să diversifice serviciile și / sau orice pagină a site-ului.

Assignment

Cesiune

Adrian Sistem is allowed to assign, transfer, and subcontract its rights and/or obligations under these Terms and Conditions without any notification. However, you are not allowed to assign, transfer, or subcontract any of your rights and/or obligations under these Terms and Conditions.

Adrian Sistem îi este permis să atribuie, sã transfere precum și sã subcontracteze drepturile și / sau obligațiile care îi revin în temeiul acestor Termeni şi Condiţii, fără nicio notificare. Cu toate acestea, nu este permis să atribuiţi, sã transferaţi sau sã subcontractaţi oricare dintre drepturile și / sau obligațiile din acești Termeni şi Condiţii.

Waiver

Renunţare

If you breach these Terms and Conditions and we take no action, any delay or omission to exercise a power or right conferred by this Terms and Conditions will not operate as a waiver of that power or right.

În cazul în care ați încălcat aceşti Termeni şi Condiții și nu luam nicio măsură, orice întârziere sau omisiune de a exercita o putere sau un drept conferit prin aceşti Termeni şi Condiţii nu se va interpreta ca fiind o renunțare la acea putere sau drept.

Entire Agreement

Intregul acord

These Terms and Conditions constitute the entire agreement of the parties and supersede any and all preceding and contemporaneous agreements between you and Adrian Sistem. Any waiver of any provision of these Terms and Conditions will be effective only if it was written and signed by a director of Adrian Sistem.

Acești Termeni și Condiții constituie întregul acord al părților și înlocuiesc orice și toate acordurile precedente și actuale între dumneavoastrã și Adrian Sistem. Orice renunțare la orice prevedere a acestor Termeni şi Condiţii va fi eficientă numai în cazul în care a fost scrisa și semnatã de un director din cadrul Adrian Sistem.

Any ambiguities in the interpretation of these Terms and Conditions shall not be construed against the drafting party.

Orice ambiguitate în interpretarea acestor Termeni şi Condiţii nu trebuie să fie interpretată în contra pãrţii ce a redactat-o.

Governing Law

Legea aplicabilã

These Terms and Conditions and any separate agreements whereby we provide you services shall be governed by and construed in accordance with the laws of Romania.

Acești Termeni şi Condiţii și orice acorduri separate prin care vã punem la dispoziţie servicii sunt guvernate și interpretate în conformitate cu legile din România.

Complaints and Disputes

Reclamaţii şi dispute

We aim to address any complaints or concerns you may have in coonection with these Terms and Conditions. Please let us know if you have any complaints or comments and we will strive to solve the issue as quickly and easily as possible.

Scopul nostru este de a aborda orice reclamații sau probleme pe care le puteţi avea în legãturã cu aceşti Termeni şi Condiţii. Vă rugăm să ne anunțați dacă aveți orice reclamații sau comentarii și ne vom strădui să rezolvam problema cât mai repede și ușor posibil.

Any disputes arising out of or relating to these Terms and Conditions or any non-contractual obligations arising out of or relating to these Terms and Conditions shall be solved amicably through negotiations. If negotiations between the parties fail, disputes shall be submitted to the exclusive jurisdiction of Romanian courts.

Eventualele litigii care decurg din sau au legătură cu acești Termeni şi Condiţii sau orice obligații necontractuale care decurg din sau în legătură cu acești Termeni se vor soluționa pe cale amiabilă, prin negocieri. În cazul în care negocierile dintre părți eşueazã, litigiile vor fi supuse jurisdicției exclusive a instanţelor judecatoreşti din România.

If we are unable to solve the complaint or a disput through negotiation , we aim to provide a way to solve the issue quickly. It’s encouraged that you first contact us directly via customer support or by emailing.

Dacă nu putem să rezolvam plângerea sau disputa prin negociere, dorim să oferim o modalitate de a rezolva problema rapid. Este de preferat ca mai întâi sã ne contactaţi direct prin serviciul de asistență pentru clienți sau prin email.

For any concern that arises, Adrian Sistem may choose to solve the dispute in a simple and cost-effective manner via non-appearance negotiation. If the website chooses this means of resolution, this negotiation will be begun through an ADR (alternative dispute resolution) provider. You will choose this ADR provider from a panel of providers. Both the ADR provider and the parties involved have to comply with these rules :

Pentru orice problemã care apare, Adrian Sistem poate alege să rezolve litigiul într-un mod simplu și rentabil, prin mediere. În cazul în care site-ul alege acest mijloc de rezolvare, negocierea de faţã va fi începută printr-un furnizor SAL ( soluționare alternativă a litigiilor). Veţi alege acest furnizor SAL dintr-un grup de furnizori. Atât furnizorul SAL cât și părțile implicate trebuie să se conformeze urmãtoarelor reguli :

· The negotiation shall take place over the phone, email or via written materials. The party who initiates the negotiation shall choose the means of communication.

· Negocierea ar trebui sã fie fãcutã prin telefon, email sau prin materiale scrise. Partea care iniţiazã medirea ar trebui sã aleagã cãile de comunicare.

· The negotiation will not involve any appearances by either party unless both parties agree to such.

· Negocierea nu va necesita prezenţa niciuneia dintre pãrţi decât dacã ambele pãrţi convin de comun acord în acest sens.

· Any judgment on the award by the negotiator may be entered into any court of jurisdiction.

The privacy policy

S.C. ADRIAN SISTEM S.R.L., ("Adrian Sistem") is registered in the register of processing of personal data under the number ……………….

· Orice hotãrâre adoptatã de catre mediator va putea fi supusã jurisdicţiei instanţei judecãtoreşti.

Politica de confidenţialitate

S.C. ADRIAN SISTEM S.R.L., ("Adrian Sistem") este înregistratã în Registrul de evidenţã a prelucrãrilor de date cu caracter personal sub numarul …………...

According to the Law no.677/2001 for the protection of individuals with regard to the processing of personal data and the free movement of such data, amended and completed, Adrian Sistem is obligated to manage safely and only for specified purposes the personal data which you provide to us, about yourself.

Conform cerinţelor Legii nr.677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificatã si completatã, Adrian Sistem are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţã şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastrã.

The purpose of collecting data is : inform users / clients regarding their account status on Adrian Sistem, inform users / clients regarding the orders’ progress and status, assessment products and services, commercial activities, to promote products and services, marketing, advertising, media, administration, development, market research, statistics, tracking and monitoring of sales and consumer behavior.

Scopul colectãrii datelor este : informarea utilizatorilor / clienţilor privind situaţia contului lor de pe Adrian Sistem, informarea utilizatorilor/clienţilor privind evoluţia şi starea comenzilor, evaluarea produselor şi a serviciilor oferite, activitãţi comerciale, de promovare a produselor şi serviciilor, de marketing, de publicitate, de media, administrative, de dezvoltare, de cercetare de piaţã, de statisticã, de urmãrire şi monitorizare a vânzãrilor şi comportamentul consumatorului.

By filling your data in the create account form and/or in the order form you unconditionally accept the inclusion of your personal data in our sistem database, and you agree expressly and unambiguously that all these personal data to be stored, used and processed, unlimited territorial and perpetual, by Adrian Sistem, its affiliates and collaborators for their conduct and / or fulfillment by Adrian Sistem, its affiliates and collaborators, of such activities, but not limited to those) : commercial activities, to promote products and services, marketing, advertising, media, administration, development, market research, statistics, tracking and monitoring of sales and consumer behavior. You agree expressly and unequivocally that such personal data may be transferred (leased) by Adrian Sistem to its affiliates as well as other entities in the country or abroad.

Prin completarea datelor dvs. în formularul de creare de cont şi/sau de comandã, acceptaţi necondiţionat includerea datelor personale în baza noastrã de date şi vã daţi acordul expres şi neechivoc ca toate aceste date personale sã fie stocate, utilizate şi prelucrate nelimitat teritorial şi temporal de cãtre Adrian Sistem, afiliaţii şi colaboratorii acestora, pentru desfãşurarea şi/sau derularea de cãtre Adrian Sistem, afiliaţii şi colaboratorii acestora de activitãţi cum ar fi (dar fãrã a se limita la acestea) : activitãţi comerciale, de promovare a produselor şi serviciilor, de marketing, de publicitate, de media, administrative, de dezvoltare, de cercetare de piaţã, de statisticã, de urmãrire şi monitorizare a vânzãrilor şi comportamentul consumatorului. De asemenea, vã daţi acordul expres şi neechivoc ca aceste date personale sã poatã fi transferate (cedate) de cãtre Adrian Sistem atât afiliaţilor sãi precum şi altor entitãţi din ţarã sau strãinãtate.

By reading these Terms and Conditions you acknowledge that we guarantee the following rights : right of information, the right of access to data, the right of intervention, the right of opposition, the right not to be subjected to a individual decision, the right to address the justice in case of violation of rights guaranteed by Law no. 677/2001. You also have the right to oppose to the processing of personal data and to request the total or partial deletion of them.

Prin citirea acestor Termeni şi Condiţii aţi luat la cunoştinţã faptul cã vã garantãm urmãtoarele drepturi : dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenţie, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de se adresa justiţiei în caz de încãlcare a drepturilor garantate de Legea nr.677/2001.Totodata, aveţi dreptul de a vã opune prelucrãrii datelor personale şi de a solicita ştergerea totalã sau parţialã a acestora.

On the basis of a written request, signed and dated, mailed to ADRIAN SISTEM S.R.L. on Bucharest, Theodor Palldy, no.47, district 3, postal code 032258, Romania, you can exercise, free of charge, the following rights :

Pe baza unei cereri scrise, datate şi semnate, expediate pe adresa S.C. ADRIAN SISTEM S.R.L. din : Bucureşti, bd. Theodor Pallady, nr.47, sector 3, Bucureşti, Romania, 032258, vã puteţi exercita, în mod gratuit, urmãtoarele drepturi :

· once a year, to confirm that the personal data are processed or not;

· o datã pe an, sã vi se confirme faptul cã datele personale sunt sau nu prelucrate;

· to intervene on the data transmitted;

· sã interveniţi asupra datelor transmise;

· to oppose the processing of personal data for strong and legitimate reasons, related to their particular situation;

· sa vã opuneţi prelucrãrii datelor personale pentru motive întemeiate şi legitime, legate de situaţia lor particularã;

· to request deletion of personal data, with the exception of the situations stipulated by law.

· sã solicitaţi ştergerea datelor personale, cu excepţia situaţiilor prevãzute de lege.

Adrian Sistem may notify users/clients concerning current tenders via the weekly newsletter, and can send e-cards, gift coupons or other special messages.

Adrian Sistem poate notifica utilizatorii/clienţii privind ofertele curente prin newsletter sãptãmânal, şi poate trimite felicitãri, cupoane cadou sau alte mesaje speciale.

Adrian Sistem does not promote spam. Any user/client has provided email addresses on the website, may request its deletion from the database.

Adrian Sistem nu promoveazã spam-ul. Orice utilizator/client care a furnizat adresa sa de email pe site-ul Adrian Sistem poate solicita ştergerea acesteia din baza noastrã de date.

The information you provide will be used for the purpose for which you have provided, to manage, to support and evaluate our service and security breaches of the law and the terms of our contract.

Informaţiile pe care ni le furnizaţi vor fi utilizate în scopul pentru care le-aţi furnizat, pentru a administra, a sprijini şi a evalua serviciile noastre şi a preîntâmpina încãlcarea securitãţii, a legii şi a termenilor noştri contractuali.

We also can provide your personal data to other companies who are in partnership with us, but only on the basis of a privacy commitment on their part, by which guarantees that this data is kept secure and that the provision of such personal information is done in accordance with the legislation, as follows : providers of marketing services , courier services, payment/banking, telemarketing or other services, other companies that develop joint programs with us on the market to offer our products and services, insurers.

De asemenea, Adrian Sistem poate furniza datele dumneavoastra cu caracter personal altor companii cu care se aflã în relaţii de parteneriat, dar numai în temeiul unui angajament de confidenţialitate din partea acestora, prin care garanteazã cã aceste date sunt pãstrate în siguranţã şi cã furnizarea acestor informaţii personale se face conform legislaţiei în vigoare, dupã cum urmeazã : furnizori de servicii de marketing, curierat, servicii de platã / bancare, telemarketing sau alte servicii, alte companii cu care dezvoltam programe comune de ofertare pe piaţã a produselor şi serviciilor noastre, asiguratori.

Personal data may be provided to the prosecution authority , the police, courts and other authority of the state, on the basis of and within the limits permitted by law and as a result of express requests formulated.

Datele personale pot fi furnizate cãtre Parchet, Poliţie,instanţele judecãtoreşti şi altor organe abilitate ale statului, în baza şi în limitele prevederilor legale şi ca urmare a unor cereri expres formulate.

Questions and contact information

Intrebãri şi date de contact

If you would like to access, correct, amend or delete personal information, to register a complaint, or simply want more information contact us, by e-mail, at the following adress : adrian@adriansistem.com

În cazul în care doriţi să accesaţi, corectaţi, modificaţi sau ştergeţi orice informaţii personale, sã înregistraţi o plângere, sau pur si simplu doriţi mai multe informaţii, vã rugãm sã ne contactaţi pe e-mail, la urmãtoarea adresã :

adrian@adriansistem.com

[Re: Privacy Compliance Officer]

[Re: Privacy Compliance Officer]

or by mail, at the following adress :

Romania, Bucharest, Theodor Pallady Boulevard, no.47 , district 3, postal code 032258.

sau prin poştã, la urmãtoarea adresã :

România, Bucureşti, Bd. Theodor Pallady, nr.47, sector 3, cod poştal 032258.

Politics of use cookies

Politica de utilizare Cookie-uri

This policy refers to cookies and web pages operated by Adrian Sistem.

Aceastã politicã se referã la cookie-urile şi paginile web operate de Adrian Sistem.

What is a cookie?

Ce este un Cookie?

The cookie is a small file, consisting of letters and numbers that will be saved on your computer, mobile or other terminal equipment of a user that is accessing the Internet. The cookie is installed by request provided by a web server to a browser (e.g., Internet Explorer, Chrome) and is completely "passive" (does not contain software programs, viruses or spyware and is unable to access the information on the hard driver).

Cookie-ul este un fişier de mici dimensiuni, format din litere şi numere, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se acceseaza internetul. Cookie-ul este instalat prin solicitarea emisã de cãtre un web-server unui browser (ex: Internet Explorer, Chrome) şi este complet "pasiv" (nu conţine programe software, viruşi sau spyware şi nu poate accesa informaţiile de pe hard driverul utilizatorului).

What are cookies used?

La ce sunt folosite Cookie-urile?

These files make it possible to recognize the user's Terminal and presenting content in a relevant way, adapted to the user's preferences. Cookies provide users an enjoyable experience browsing and support our efforts to provide comfortable service to users, such : online privacy preferences, shopping cart or the relevant advertising. They are also used in the preparation of anonymous aggregated statistics that help us understand how users benefit from our websites, allowing us to improve the structure and its contents, excluding personal identification of the user.

Aceste fişiere fac posibilã recunoaşterea terminalului utilizatorului şi prezentarea conţinutului într-un mod relevant, adaptat preferinţelor utilizatorului. Cookie-urile asigurã utilizatorilor o experienţã plãcutã de navigare şi susţin eforturile noastre pentru a oferi servicii comfortabile utilizatorilor, ca de exemplu : preferinţele în materie de confidenţialitate online, coşul de cumpãrãturi sau publicitate relevantã. De asemenea, sunt utilizate în pregãtirea unor statistici anonime agregate care ne ajutã sã înţelegem cum beneficiazã utilizatorul de website-ul nostru, permiţându-ne îmbunãtãţirea structurii şi continuţului acestuia, excluzând indentificarea personalã a utilizatorului.

What cookies do we use?

Ce Cookie-uri folosim?

We use two types of cookies : per session and fixed. Fixed Cookies are temporary files that remain in the Terminal until the completion of the user's session or closing the application (the web browser). Fixed Cookies remain on the user's terminal over a period in Cookie parameters or till they are deleted manually by the user.

Folosim douã tipuri de Cookie-uri: per sesiune şi fixe. Cookie-urile fixe sunt fişiere temporare ce rãmân în terminalul utilizatorului pânã la terminarea sesiunii sau închiderea aplicaţiei (browser-ului web). Cookie-urile fixe rãmân pe terminalul utilizatorului pe o perioadã în parametrii Cookie-ului sau pânã sunt şterse manual de utilizator.

Here is a list of cookies that we use :

Aici este o listă de cookie-uri pe care le folosim :

· _session_id, unique token, sessional, allows Shopify to store information about your session (referrer, landing page, etc).

· _session_id, unique token, sessional, permite Shopify sã stocheze informaţii despre sesiune (referrer, landing page, etc).

· _shopify_visit, no data held, persistent for 30 minutes from the last visit, used by our website provider’s internal stats tracker to record the number of visits.

· _shopify_visit, no data held, menţinut timp de 30 de minute de la ultima vizitã, folosit de tracker-ul de statistici interne pentru a înregistra numărul de vizite.

· _shopify_uniq, no data held, expires midnight of the next day, counts the number of visits to a store by a single customer.

· _shopify_uniq, no data held, expirã la miezul nopţii celei de-a doua zi, evalueazã numărul de vizite la un magazin de un singur client.

· cart, unique token, persistent for 2 weeks, stores information about the contents of your cart.

· cart, unique token, persistent timp de 2 săptămâni, stocheazã informaţii despre conţinutul coşului tãu de cumpãrãturi.

· _secure_session_id, unique token, sessional

· _secure_session_id, unique token, sessional

· storefront_digest, unique token, indefinite If the shop has a password, this is used to determine if the current visitor has access.

· storefront_digest, unique token, indefinite în cazul în care magazinul are o parolã, aceasta este utilizată pentru a determina dacă vizitatorul curent are acces.