Imprint

ENGLISH

IMPRINT

 

ADRIAN SISTEM S.R.L.

 

Theodor Pallady Boulevard, no.47, district 3, Bucharest, Romania, postal code 032258

 

VAT No. RO-3378630

 

Chamber of Commerce Registration Number: J40/26165/1992

 

Administrator: Stefanescu Petru

 

Tel. +40-21-3451002

Fax. +40-21-3450850

e-mail. office@adriansistem.ro | office@gabrielaseres.ro

website. www.adriansistem.ro | www.gabrielaseres.com

ROMÂNĂ

DATE FIRMĂ

 

ADRIAN SISTEM S.R.L.

 

Bd. Theodor Pallady, nr.47, sector 3, Bucharest, Romania, cod postal 032258

 

C.U.I. RO-3378630

 

Nr. Înregistrare Reg. Comerțului: J40/26165/1992

 

Administrator: Stefanescu Petru

 

Tel. +40-21-3451002

Fax. +40-21-3450850

e-mail. office@adriansistem.ro | office@gabrielaseres.ro

website. www.adriansistem.ro | www.gabrielaseres.com

By visiting our website and/or purchasing something from us, you agree to be bound by the following terms and conditions of use (“Terms and Conditions”), including those additional terms and conditions and policies referenced herein, such as our Privacy Policy, Personal Data, Guarantees, and/or available by hyperlink. These Terms apply to all users of the website, including without limitation: users who are browsers, vendors, customers, merchants, and/ or contributors of content. Please read these terms and conditions of use carefully. If you disagree with any part of these terms and conditions, please do not use our website.

Prin vizitarea website-ului nostru sau prin cumpãrarea oricãruia dintre produsele noastre,  vã supuneţi termenilor şi condiţiilor de utilizare jos menţionate (“Termeni şi Condiţii”), inclusiv acelor termeni, condiţii sau politici suplimentare menţionate aici, cum ar fi politica de confidenţialitate, date personale, garanţii, etc, sau disponibile prin hyperlink. Aceste condiţii se aplicã tuturor utilizatorilor website-ului, incluzând, fără limitare: browsere, furnizori, clienți, comercianți și/ sau colaboratori de conținut. Vã rugãm sã citiţi Termenii şi Condiţiile de utilizare cu atenţie. Dacã nu sunteţi de acord cu oricare parte a acestor Termeni şi Condiţii, vã rugãm sã nu utilizaţi website-ul.

Third party links

Linkuri terţe-pãrţi

The website may include or contain links to third-party websites and tools which we neither monitor nor have any control nor input. Such websites are not affiliated with us. We do not endorse any of the products, policies or content of the websites we link to. We are not responsible for examining or evaluating the content or accuracy and we do not warrant and will not have any liability or responsibility for any third-party materials or websites, or for any other materials, products, or services of third-parties.

Site-ul poate include sau conține link-uri către site-uri terțe părți şi instrumente, pe care nu le putem monitoriza, nici avea vreun drept de control sau de intrare. Aceste site-uri nu sunt afiliate cu noi. Nu susținem niciunul dintre produsele, politicile sau conţinutul site-urilor cãtre care direcţionãm. Nu suntem responsabili pentru analizarea sau evaluarea conținutului sau acurateții și nu garantăm și nu vom avea nicio rãspundere sau responsabilitate pentru materiale niciunei terţe-pãrţi ori site-uri sau pentru orice alte materiale, produse sau servicii ale unor terțe-părți.

We are not liable for any harm or damages related to the purchase or use of goods, services, resources, content, or any other transactions made in connection with any third-party websites or tools. Please review carefully the third-party's policies and practices and make sure you understand them before you engage in any transaction. The use of third-party content and websites is done at your sole discretion and risk. Complaints, claims, concerns, or questions regarding third-party products should be directed to the third-party.

Nu suntem răspunzători pentru niciun prejudiciu sau daune legate de achiziționarea sau utilizarea de bunuri, servicii, resurse, conținut sau orice alte operațiuni efectuate în legătură cu orice site-uri sau instrumente ale unor terțe- pãrţi. Vă rugăm să citiți cu atenție politicile și practicile respectivei terțe-părți și sã vã asigurați că le înțelegeți înainte de a vã angaja în orice tranzacție. Utilizarea conținutului terțelor-pãrţi și site-urilor acestora se face pe raspunderea si riscul dumneavoastrã. Plângerile, reclamațiile, referirile sau întrebările privitoare la produsele terței-pãrţi trebui să fie direcţionate către terța-parte.

Exclusion of warranties

Excluderea garanţiilor

To the maximum extent permitted by law, this website, its contents and services are provided free of charge on an "as is" and "as available" basis. Adrian Sistem provides no warranty or guarantee in connection with this website, its content or services, including, by way of example, that it will always be available, without interruption or errors in functioning, or that it will be safe from malicious programs (such as viruses, bugs, malware or similar), or that it is suitable for any particular purposes, and expressly declines any such warranties.

În măsura permisă de lege, acest site, conținutul și serviciile sale sunt furnizate în mod gratuit "ca atare" şi "aşa cum sunt disponibile". Adrian Sistem nu oferă nicio asigurare sau garanție în legătură cu acest site, conținutul sau serviciile sale, inclusiv, cu titlu de exemplu, că acesta va fi întotdeauna disponibil, fără întreruperi sau erori în funcționare, sau că va fi protejat de programe periculoase (cum ar fi : viruși, bug-uri, malware sau similare), sau că este potrivit pentru orice scopuri particulare, și refuză în mod expres orice astfel de garanții.

Adrian Sistem works to ensure that the information made available through the website is accurate and up to date; however we cannot guarantee the accuracy of such information or that such information is free from errors or omissions and we makes no warranty, and shall have no liability, in respect of the same. Adrian Sistem reserves the right to update and/or correct the contents of the website at any time without notice and without any liability.

Adrian Sistem face efoturi pentru a se asigura că informațiile puse la dispoziție prin intermediul site-ului sunt corecte și actualizate; cu toate acestea, nu putem garanta acuratețea acestor informații sau că aceste informații sunt lipsite de erori sau omisiuni, si nu aducem nicio garanție si nu ne asumam nicio responsabilitate, pentru acealeasi considerente. Adrian Sistem își rezervă dreptul de a actualiza și / sau să corecta conținutul site-ului în orice moment, fără notificare și fără nicio raspundere.

Limitation of Liability

Limitarea rãspunderii

Some countries do not allow all or part of the following limitations or exclusions of liability and, if required by applicable law, the contents of this section may not apply to you :

Anumite țări nu permit toate sau o parte din următoarele limitări sau excluderi de răspundere și, dacă legislația aplicabilã impune, conținutul acestei secțiuni nu se poate aplica :

To the maximum extent permitted by applicable law, Adrian Sistem, our licensors, service providers, suppliers, content providers, advertisers agents, officers, or directors hereby expressly exclude all conditions, warranties and other terms which might otherwise be implied by law and shall not be liable in any way, for any possible damages including, without limitation, to :  direct or indirect, special, consequential, punitive or incidental damages, or damages for loss of use, profits, data or other intangibles, damage to goodwill or reputation, or the cost of procurement of substitute goods and services arising or resulting from the use of this website, the services, its contents or related to it, or any linked website or use or inability to use by any party, or in connection with any failure of performance, error, omission, interruption, defect, delay in operation or transmission, computer virus or line or system failure, whether such damages were foreseeable or arise in contract, tort, law or otherwise.

În măsura permisă de legea aplicabilă, Adrian Sistem, licenţiatorii, furnizorii de servicii, furnizorii de produse, furnizori de conținut, agenții de publicitate, ofițeri sau directori, exclud prin prezenta în mod expres toate condițiile, garanțiile și orice alți termeni care ar putea fi implicaţi prin lege și nu vor putea să fie răspunzători în niciun fel, pentru nicio posibilã daunã, inclusiv, dar fără limitare la : daune directe sau indirecte, speciale, pe cale de consecință, punitive sau accidentale, sau daune pentru pierderea dreptului de folosinţã, de profit, date sau alte active necorporale, deteriorarea fondului comercial sau a reputației sau costul cu achiziția bunurilor şi a serviciilor de substituție, care apar sau care rezultă din utilizarea acestui website, a serviciilor, a conținutului acestuia sau legat de acesta, sau de orice alt site direcţionat de acesta, de utilizarea sau imposibilitatea  de utilizare de către orice parte, sau în legătură cu orice eșec al performanței, eroare, omisiune, întrerupere, defect, întârziere în operare sau transmitere, virus de calculator, de linie sau cãdere de reţea, indiferent dacă aceste daune au fost previzibile sau apar în contract, delictual, prin efectul legii sau în oricare alt mod.

The article above does not affect Adrian Sistem’s liability for death or personal injury arising from its negligence, fraudulent misrepresentation, misrepresentation as to a fundamental matter or any other liability which cannot be excluded or limited under applicable law.

Clauza de mai sus nu înlaturã răspunderea Adrian Sistem pentru deces sau vătămare corporală care decurge din neglijența sa, denaturare frauduloasă, înșelăciune cu privire la o chestiune fundamentală sau orice altă răspundere care nu poate fi exclusă sau limitată în conformitate cu legislația în vigoare.

Copyright notice

Notificare drepturi de autor

© 2016 Gabriela Seres. All Right Reserved.

© 2016 Gabriela Seres. Toate drepturile rezervate.

© 2016 Adrian Sistem, S.R.L. All Right Reserved.

© 2016 Adrian Sistem, S.R.L. Toate drepturile rezervate.

Trademarks

Mãrci comerciale

The "Gabriela Seres" and "Adrian Sistem" names and logos are trademarks of Adrian Sistem SRL. The names and logos of other companies and products mentioned on our website may be the trademarks of their respective owners.

Numele si logo-urile "Gabriela  Seres" şi "Adrian Sistem" sunt mărci înregistrate ale S.C. Adrian Sistem S.R.L. Numele și logo-urile altor companii şi produse menţionate pe website-ul nostru pot fi mãrci comerciale ale proprietarilor respectivi.

 

Content

Conţinut

In case you provide content and information on the website you are giving us a non-exclusive, worldwide, perpetual, irrevocable right to exercise any and all copyright, trademark, publicity, and database rights (but no other rights) you have in the content, in any media existing now or in the future.

În cazul în care furnizaţi conținut și informații pe site, ne oferiti un drept non-exclusiv, universal, perpetuu şi irevocabil de a exercita orice și toate drepturile de autor, mărcile comerciale, de publicitate și de baze de date (dar nu și alte drepturi) pe care le au în conținut, în orice mass-media existentã în prezent sau în viitor.

You acknowledge the fact and agreed that :

Sunteţi în cunoştinţã asupra faptului şi agreaţi cã :

·        Adrian Sistem makes no guarantee that content is actually available and present on the website. We have the right, but we are not obligated, to take any necessary action as we see fit in regards to your user content.

·        Adrian Sistem nu garanteazã că acest conținut este disponibil și actual pe website. Avem dreptul, dar nu suntem obligaţi, să luam toate măsurile necesare, considerate potrivite pentru conținutul dvs. de utilizator.

·        We are not responsible for the deletion of content or failure to save/store any content that was or was not made available on the site itself.

·        Nu suntem responsabili pentru ștergerea conținutului sau eșecul de a salva / stoca orice conținut care a fost sau nu a fost pus la dispoziție pe site în mod propriu-zis.

·        The content will not infringe any copyright, patent, trademark or other intellectual property right or property right or publicity right or privacy right.

·        Conţinutul nu va leza niciun drept de autor, brevet, marcă comercială sau un alt drept de proprietate intelectuală sau dreptul de proprietate sau dreptul de publicitate sau de confidențialitate.

·        Will not infringe any law.

·        Nu va încãlca nicio lege.

·        Defame or be trade libelous.

·        Nu va defãima sau nu va fi reclamã înşelãtoare.

·        Be obscene/inappropriate or contain any type of child pornography.

·        Nu va fi obscen, inadecvat ori sã conţinã orice fel de pornografie infantilã.

·        Contain anything linked to acts of terror.

·        Nu va conţine nimic direcţionat cãtre acte de terorism.

·        Contain false, incomplete or otherwise inaccurate data about yourself or any other user or person.

·        Nu va conţine date false, incomplete sau inexacte despre dumneavoastrã, alt utilizator ori altã persoanã.

·        Contain viruses or other technology meant to damage or interfere with any system or data, in any way.

·        Nu va conţine viruşi sau alte tehnologii menite sã distrugã sau sã interfereze cu oricare sistem sau datã, în oricare fel.